ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας με τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα, σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, και απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να διαχειρισθούν και να επιλύσουν με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τις διενέξεις και τις διαφορές τους.

 

 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επίλυση διαφορών με Διαμεσολάβηση

 

Διαμεσολάβηση είναι η προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που διεξάγεται µε τη συνδροµή ενός τρίτου προσώπου, αντικειµενικού και αµερόληπτου, τελείως ξένου ως προς τη διαφορά, του ∆ιαµεσολαβητή. Κύριος στόχος αυτού του ουδέτερου τρίτου είναι η συνδροµή του στην άµβλυνση των διαφορών µεταξύ των µερών, στην υποβοήθηση της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο ή περισσότερων μερών και στην εξεύρεση µίας κοινά αποδεκτής λύσης, που θα τους ικανοποιεί αµοιβαία προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία της δικαστικής διαμάχης.

Τα μέρη δηλαδή οδηγούνται, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, σε λήψη συναινετικής απόφασης γιά την επίλυση της διαφοράς τους, η οποία, αφού υπογραφεί, δεσμεύει απόλυτα τα μέρη και είναι εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου , εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Ρωτήστε μας, περιγράψτε μας την υπόθεσή σας και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αν είναι δυνατή η υπαγωγή της σε διαμεσολάβηση.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό και συμβάλλει στην ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών, στην συντομότερη επίλυση τους, και επιπλέον στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στη  διάσωση της σχέσης μεταξύ των μερών που με τους  δικαστικούς αγώνες σχεδόν αποκλείεται, και στην εξεύρεση προσαρμοσμένης λύσης στις ανάγκες τους.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αµοιβές µηχανικών

Αµοιβές εργοληπτών / εργολάβων

Χρόνοι εκτέλεσης σύµβασης που δεν οφείλονται σε τεχνικά θέµατα κ.τ.ό.

Όλες οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκπονηθεί πραγµατογνωµοσύνες.

(έτσι, η πραγµατογνωµοσύνη καθίσταται αναγκαίο προστάδιο για την ουσιαστική διευθέτηση της υπόθεσης µέσω της διαµεσολάβησης).

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή,

η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση,

ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής.

Η αγωγή, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

Πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο ενάγων οφείλει να καλέσει,

όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή.

Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του διαμεσολαβητή καταχωρίζεται

στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή.

Ως προς τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης,

το περιεχόμενο και την ισχύ του πρακτικού διαμεσολάβησης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7 και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του N.4640/2019.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας και τα ειδικά κανονιστικά κείµενα για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), προβλέπουν τη δυνατότητα επίλυσης Διαφορών σε Θέματα Τεχνικής Φύσης με Διαιτησία.

Ο θεσµός της Μόνιµης Διαιτησίας στο ΤΕΕ διέπεται και από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (867επ) περί διαιτησίας και προβλέπεται και από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 902 ΚΠολ∆.

Σύμφωνα με το ΠΔ723/1979 «περί συστάσεως παρά τω Τεχνικώ Επιμελητηρίω της Ελλάδος μονίμου διαιτησίας» η Μόνιµη Διαιτησία του ΤΕΕ αφορά την επίλυση Διαφορών σε Θέματα Τεχνικής Φύσης, δηλαδή όλων των διαφορών, που προέρχονται από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας, ή κάθε άλλης ανάλογης επέμβασης σε Τεχνικά Έργα, Κατασκευές, Εγκαταστάσεις και γενικά σε θέματα, που εμπίπτουν στις επιστημονικές γνώσεις, ή εμπειρίας, των μελών του.

Γιά την υπαγωγή μιάς υποθέσης στη Μόνιµη Διαιτησία του ΤΕΕ πρέπει να υπάρξει έγγραφη συµφωνία των μερών και η επιλογή του Διαιτητή γίνεται από τον Κατάλόγο Διαιτητών που τηρείται στο ΤΕΕ και στον οποίο μετέχουν έμπειροι μηχανικοί.

Στάδια της υπαγωγής υποθέσεων στη µόνιµη διαιτησία του ΤΕΕ.

1. Έγγραφη συµφωνία των «αντιδίκων»

2. Αίτηση για την επίλυση της διαφοράς µέσω διαιτησίας

3. Ορισµός ενός ή περισσότερων διαιτητών και ενός επιδιαιτητή.

4. Ορισµός γραµµατέα του διαιτητικού δικαστηρίου (υπάλληλος του ΤΕΕ)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το κόστος της διαιτησίας, η αµοιβή και τα έξοδα των µελών του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου καθορίζονται διά της διαιτητικής απόφασης ή εφόσον οι διάδικοι υποβάλουν σχετική αίτηση, τότε την αµοιβή καθορίζει µε απόφασή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Το συνολικό κόστος, ακριβώς επειδή η διαιτητική απόφαση εξοµοιώνεται µε δικαστική απόφαση, άρα µε την επίλυση της διαφοράς είναι πολλαπλάσιο του κόστους της πραγµατογνωµοσύνης

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπ. Δικαιοσύνης και Διαιτητής  εγγεγραμμένος στον κατάλογο Μόνιμης Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος

Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Υπ. Δικαιοσύνης

Διαιτητής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσιμισκή 70

546222 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310244620

Κ: 6972505292

E-mail: v.mavridopoulos@gmail.com