ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας και τα ειδικά κανονιστικά κείµενα για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), προβλέπουν τη δυνατότητα επίλυσης Διαφορών σε Θέματα Τεχνικής Φύσης με Διαιτησία.

Ο θεσµός της Μόνιµης Διαιτησίας στο ΤΕΕ διέπεται και από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (867επ) περί διαιτησίας και προβλέπεται και από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 902 ΚΠολ∆.

Σύμφωνα με το ΠΔ723/1979 «περί συστάσεως παρά τω Τεχνικώ Επιμελητηρίω της Ελλάδος μονίμου διαιτησίας» η Μόνιµη Διαιτησία του ΤΕΕ αφορά την επίλυση Διαφορών σε Θέματα Τεχνικής Φύσης, δηλαδή όλων των διαφορών, που προέρχονται από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας, ή κάθε άλλης ανάλογης επέμβασης σε Τεχνικά Έργα, Κατασκευές, Εγκαταστάσεις και γενικά σε θέματα, που εμπίπτουν στις επιστημονικές γνώσεις, ή εμπειρίας, των μελών του.

Γιά την υπαγωγή μιάς υποθέσης στη Μόνιµη Διαιτησία του ΤΕΕ πρέπει να υπάρξει έγγραφη συµφωνία των μερών και η επιλογή του Διαιτητή γίνεται από τον Κατάλόγο Διαιτητών που τηρείται στο ΤΕΕ και στον οποίο μετέχουν έμπειροι μηχανικοί.

Στάδια της υπαγωγής υποθέσεων στη µόνιµη διαιτησία του ΤΕΕ.

1. Έγγραφη συµφωνία των «αντιδίκων»

2. Αίτηση για την επίλυση της διαφοράς µέσω διαιτησίας

3. Ορισµός ενός ή περισσότερων διαιτητών και ενός επιδιαιτητή.

4. Ορισµός γραµµατέα του διαιτητικού δικαστηρίου (υπάλληλος του ΤΕΕ)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το κόστος της διαιτησίας, η αµοιβή και τα έξοδα των µελών του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου καθορίζονται διά της διαιτητικής απόφασης ή εφόσον οι διάδικοι υποβάλουν σχετική αίτηση, τότε την αµοιβή καθορίζει µε απόφασή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Το συνολικό κόστος, ακριβώς επειδή η διαιτητική απόφαση εξοµοιώνεται µε δικαστική απόφαση, άρα µε την επίλυση της διαφοράς είναι πολλαπλάσιο του κόστους της πραγµατογνωµοσύνης

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπ. Δικαιοσύνης και Διαιτητής  εγγεγραμμένος στον κατάλογο Μόνιμης Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος

Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Υπ. Δικαιοσύνης-Διαιτητής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος